Vad är skillnaden mellan en begäran om förbehåll och ett juridiskt meddelande?


Svar 1:

I alla domstolsförfaranden måste en som flyttar domstolen för att få befrielse mot motståndaren meddela sitt krav. Detta tillkännagivande hittas genom domstolen, där domstolen förordnar läget för ett sådant meddelande. Detta är för att följa de grundläggande principerna, nämligen audi alterum patrem, vilket betyder att höra båda sidor (innan man kommer fram till en slutsats). Domstolen skjuter upp förhandlingen upp till fyra veckor under beräkningen, beroende på omständigheterna i fallet. Inom denna tid måste framställaren bevisa att tjänsten meddelats.

Det finns dock några brådskande frågor, där framställaren närmar sig domstolen för brådskande lättnad. I sådana fall uppmanar framställaren domstolen att snabbt utfärda befrielse utan att meddela den andra parten som en interimistisk åtgärd. Ta till exempel kostymer för föreläggande (kallas vistelse, för att förstå allmänheten, även om det råder skillnader mellan de två, juridiskt sett). Motståndaren till framställaren har angripit framställarens egendom genom att fortsätta riva framställarens sammansatta vägg. Käranden / framställaren närmar sig domstolen för förbud för att stoppa svaranden / svaranden från att riva den sammansatta väggen och den förra kan inte vänta i fyra veckor på uppsägning. Han söker omedelbart befrielse genom förbud. Beroende på ärendet kan domstolen bevilja tillfälligt föreläggande som vanligtvis är giltigt tills svaranden kommer in. Tillfälligt föreläggande ges utan att höra svaranden på grund av den hastighet som klaganden har fastställt, endast om den försvarade inte har lämnat in en varning.

Genom förbehåll begär svaranden domstolen att inget beslut ska fattas utan att ge honom möjlighet att höras. I sådana fall är det nödvändigt för domstolen att meddela svaranden, trots den lust som uttrycks av klaganden.

Varningar regleras av avsnitt 148A i Code of Civil Procedure (CPC). Varje förbehåll är giltigt i 90 dagar från det datum det inlämnades i domstol. Processen med Caveat är att uppfylla principen om domstol att höra båda parter i rättegången innan en beställning fattas.

Varningar måste fyllas i ett visst format. Detta format skiljer sig från framställningens format.

Hoppas, jag har gjort syftet med Caveat klart. Nu kom till framställningen. Framställning inlämnas vid domstol för eventuell lättnad. Det kan vara för att begära att domstolen ska inspektera dräktens egendom, att undersöka ett vittne, att utföra ett dekret, när det kallas verkställighetsframställning och så vidare. En begäran kan lämnas in för att söka någon befrielse från domstolen.